10

    Geopend pakje Amateur Tabak, 50 gram , oorlog aanmaak.

    Klein beetje tabak is weg.

    Gemaakt bij Louis Dobbelmann n.v. Waddinxveen.